Vzájomnosť logo

Občianske združenie vzájomnosť od roku 2000 poskytuje ľuďom v núdzi pomoc v oblasti zdravotnej, psychickej, sociálnej.

Akú pomoc ľuďom poskytujeme?

Ľuďom v hmotnej núdzi umožňujeme zúčastňovať sa kurzov, seminárov, ktoré im pomáhajú skvalitniť svoj život, zaradiť sa do aktívneho života, prežívať ho zmysluplne.
Vaše 2% z dane z príjmov nám pomôžu napĺňať zámer združenia cielený na pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Formulár na poukázanie 2% z dane môžete vyplniť tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Stanovy

občanskeho združenia

1. Názov občianskeho združenia

Združenie občanov "VZÁJOMNOSŤ"

2. Sídlo občianskeho združenia

Trieda SNP 18, 974 01 Banská Bystrica

2. Cieľ činnosti občianskeho združenia

3.1. Pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na sociálnu, politickú, náboženskú a rasovú príslušnosť – poskytovanie sociálneho poradenstva.
3.2. Hľadanie zmyslu života, harmonizácia človeka, jeho vzťahu
k ostatným ľuďom ako i k sebe samému, s cieľom zvýšiť komunikatívnosť, toleranciu, tvorivosť, sebaústu a vzájomnú úctu ako
i uvedomovanie si svojich práv a ale aj povinností.
Pre naplnenie tohto cieľa bude združenie uskutočnovať:

3.3. Šírenie osvety a získavanie priaznivcov zdravého životného štýlu – poradenstvo v oblasti zdravia a humánnej výživy. Súčasťou je aj tréning fyzických aktivít zameraných na fyzické, či psychické uvoľnenie
a skvalitnenie zdravia.
3.4. Podpora talentovaných detí, mládeže a dospelých.
Pre naplnenie tohto cieľa budezdruženie uskutočňovať:

3.5. Programy pre mladistvých i dospelých so zámerom zvýšenia verejno-právneho povedomia.
3.6. Aktivity za účelom ochrany životného prostredia a jeho poznávania.

4. Členstvo

4.1. Členom združenia môže byť každá fyzická aj právnická osoba bez ohľadu na národnosť a štátnu príslušnosť. Členstvo sa delí na riadne členstvo a čestné členstvo.
4.2. O prijatí za člena a vylúčení člena rozhoduje výkonná rada na základe písomnej, alebo ústnej žiadosti.
4.3. Riadne členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4.4. Riadne členstvo zaniká:

 

5. Práva a povinnosti členov

5.1. Riadny člen má právo:

5.2. Čestný člen:

5.3. Povinnosti riadneho člena:

6. Orgány, spôsob ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať
v mene občianskeho združenia

6.1. Orgánmi občianskeho združenia sú:

1. valné zhromaždenie
2. výkonná rada
3. predseda občianskeho združenia
4. revízor

6.2. Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie
6.3. Valné zhromaždenie je tvorené výhradne z riadnych členov združenia, s právom hlasovať. Valné zhromaždenie:

6.4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď je prítomných aspoň 50% členov aktuálneho počtu riadnych členov k danému dňu zasadnutia. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičným súhlasom prítomných členov.
6.5. Valné zhromaždenie zasadá minimálne jedenkrát ročne, prípadne podľa potreby.
6.6. Výkonná rada je najvyšší výkonný orgán a má minimálne 4
a maximálne 10 členov. Svoju činnosť je schopná vykonávať iba
v prípade prítomnosti minimálne 4 členov, z toho aspoň 1 musí byť predseda.
6.7. Výkonná rada riadi činnosti združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Výkonná rada zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
6.8. Výkonná rada zasadá minimálne jedenkrát za 3 mesiace.
V prípade nemožnosti zasadnutia minimálne 4 členov (iba v prípade choroby) zasadá hneď v najbližší možný termín.
6.9. Revízor je kontrolným orgánom združenia. Je zodpovedný valnému zhromaždeniu.
6.10. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov
a záznamov, týkajúcich sa činnosti združenia. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia a ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov (ak sú určené).
6.11. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene, mimo zasadnutí výkonnej rady
a valného zhromaždenia.
6.12. Štatutárny orgán rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom.

7. Zásady hospodárenia

7.1. Združenie hospodári s hnuteľnými a nehnuteľným majetkom.
7.2. Príjmami združenia sú:

  1. výnosy z majetku združenia, t. j. Príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov;
  2. dary, príspevky, dotácie a granty od právnických
    a fyzických osôb,
  3. výnosy z verejných zbierok,
  4. výnosy z lotérií a iných podobných hier,
  5. dedičstvo,
  6. výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športovýc akcií a dotácie zo štátneho rozpoštu, rozpočtu obce alebo štátneho fondu,
  7. členské príspevky,
  8. príjmy z vlastnej činnosti združenia

7.3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité na podporu cieľa združenia.
7.4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov
a poslania združenia a v súlade s všeobecne záväznými predpismi
a týmito stanovami.
7.5. V záujme realizácie vlastných cieľov je združenie oprávnené získať majetok vo forme nehnuteľností kúpou, darom a dedičstvom.

8. Zánik združenia

8.1. Združenie zaniká zlúčením a iným združením, alebo dobrovoľným rozpustením, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie, alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
8.2. Pri dobrovoľnom rozpustení valným zhromaždením toto menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovnáva všetky záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

9. Zmluvy o súčinnosti

9.1. Združenie môže uzatvárať zmluvy o súčinnosti s inými združeniami na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu, pričom právna subjektivita a hospodárska samostatnosť zúčastnených združení týmto aktom nie je dotknutá.
O uzavretí zmluvy o súčinnosti rozhoduje výkonná rada združenia.

10. Platnosť

10.1. Občanske združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 11.06.2019.
Týmto strácajú platnosť stanovy Združenia občanov „Vzájomnosť“ registrované dňa 28.01.20010 pod číslom VVS/1-900/90-17806-3.